موضوعات مورد بحث در این راهنما عبارتند از:

حفاظت ژنراتور

معرفی راهنمای حفاظت ژنراتور

این راهنما برای کمک به انتخاب رله ها و سیستم های رله جهت حفاظت از یک ژنراتور طراحی شده است. هدف هر عنصر حفاظتی توصیف شده و  هر یک مربوط به یک یا چند پیکربندی سیستم قدرت می باشد. تعداد زیادی از رله ها و سیستم های رله ای برای محافظت از انواع مختلف شرایط موجود می باشد. این رله  ها حفاظت های لازم برای ژنراتور یا موتور محرک  را جهت جلوگیری از  آسیب دیدن آنها فراهم می کند. آنها همچنین از سیستم قدرت خارجی و یا فرآیندها و تجهیزاتی که آنها را تامین می کنند نیز محافظت می کنند. اصول اولیه ارائه شده در اینجا را می توان برای رله های تنها و مختلف و رله های مولتی فانکشن  چند منظوره نیز اعمال می شود.

مهندس باید هزینه استفاده از یک رله یا سیستم رله خاص را در برابر عواقب ناشی از از دست دادن یک ژنراتور موازنه کند. از دست دادن کل ژنراتور ممکن است فاجعه آمیز باشد، و اگر درصد کمی از سرمایه گذاری را هزینه حفاظت مناسب کنیم  می توان از این فاجعه جلوگیری کرد. با این حال، تأثیرات بر قابلیت اطمینان سرویس و مشکلات  در بارهای که تامین می شود باید در نظر گرفته شود. آسیب و از دست دادن  فرایندهای تولید مداوم می تواند نگرانی بیشتری نسبت به ژنراتورهای کوچک داشته باشد. بر این اساس، هیچ راه حل حفاظتی استاندارد بر اساس توان MW ژنراتور وجود ندارد. با این حال، انتظار می رود که یک موتور مجزا 500 کیلو وات 480 ولت، حفاظت کمتر از یک واحد توربین بخار پایه 400 مگاوات داشته باشد. یک نقطه مشترک برای تمایز بین این دو این است که CT های اضافی مورد نیاز برای حافظت دیفرانسیل در ژنراتورهای کمتر از 2 مگاوات ، ژنراتورهای کمتر از 600 ولت و ژنراتورهایی که هرگز با منابع دیگر موازی یا پارالل نمی شوند دیده می شوند.

این راهنما پروسه انتخاب رله را با توصیف نحوه محافظت در برابر هر نوع خطای خارجی و داخلی یا شرایط غیرطبیعی ساده می کند. سپس، پیشنهادات برای حداقل حفاظت های پایه داده می شود،. پس از ایجاد حفاظت های پایه مورد نیاز، حفاظت های اضافی، همانطور که در بخش مثالهای کابردهای مجتمع توصیف شده است، ممکن است اضافه شود.

موضوعات مورد بحث در این راهنما عبارتند از:

خطای زمین (51/50-G/N, 27/59, 59N, 27-3N, 87N) (Ground Fault (50/51-G/N, 27/59, 59N, 27-3N, 87N
خطای فاز (51, 51V, 87G) (Phase Fault (51, 51V, 87G
تشخیص خطا از راه دور پشتیبان (51V, 21) (Backup Remote Fault Detection (51V, 21
توان معکوس (32) (Reverse Power (32
از دست دادن میدان (40Q and 40Z) (Loss of Field (40Q and 40Z
حرارت (49RTD) (Thermal (49RTD
از دست دادن فیوز(60) (Fuse Loss (60
تحرک بیش از حد و ولتاژ بیش از حد / کم (24, 27/59) (Overexcitation and Over/Undervoltage  (24, 27/59
انرژی دار یا برق دار کردن غیر عمدی(50/27) (Inadvertent Energization (50/27
جریان توالی منفی و ولتاژ(46, 47) (Negative-sequence Current and Voltage  (46, 47
عملکرد خارج از فرکانس(81O/U/ROC) (Off-Frequency Operation (81O/U/ROC
سنکرون چک (25)  و سنکرون کردن اتوماتیک (25A) (Sync Check (25) and Auto Synchronizing (25A
خارج از مرحله (78OOS) (Out of Step (78OOS
تریپ انتخابی و مرحله ای Selective and Sequential Tripping
مثالهای کابردهای مجتمع Integrated Application Examples
کاربرد رله مولتی فانکشن BE1-11g Application of BE1-11g Multifunction Relay System
تنظیمات مرسوم Typical Settings
محصولات باسلر الکتریک برای حفاظت Basler Electric Products for Protection

 

مراجع ذکر شده ، اطلاعات بیشتری را برای این موضوع فراهم می کنند. این اسناد نیز شامل کتاب های بیشتر برای مطالعه بیشتر است.

به علت طولانی بودن، این مطلب به صورت  بخش به بخش قرار گرفته است. هر بخش را می توانید با کلیک بر روی آن مطالعه کنید:

بخش ۱ – حفاظت خطای زمین ژنراتور (حفاظت ارت فالت ژنراتور)

بخش ۲- حفاظت خطای فاز ژنراتور

بخش ۳- حفاظت توان معکوس ژنراتور

بخش ۴-حفاظت از  دست دادن میدان ژنراتور (Loss-of-Field Protection)

بخش ۵-حفاظت حرارتی ژنراتور

بخش ۶- تشخیص از دست دادن VT (ترانس های ولتاژ) در ژنراتور

بخش ۷- حفاظت اضافه تحریک و اضافه / کم ولتاژ ژنراتور (Overexcitation and Over/Under Voltage Protection)

بخش ۸ –حفاظت عملکرد خارج از فرکانس (Off-Frequency Operation) ژنراتور

بخش ۹- حفاظت وصل کلید و برق دار کردن غیر عمدی ژنراتور (Inadvertent Energization Protection)

بخش ۱۰-حفاظت توالی منفی در ژنراتور(Negative-Sequence Protection)

بخش ۱۱-حفاظت  خارج از مرحله در ژنراتور (Out-of-Step Protection)

بخش ۱۲-تریپ انتخابی و تریپ ترتیبی در حفاظت ژنراتور

بخش ۱۳-سنکرون چک و سنکرون کردن خودکار در ژنراتور

بخش ۱۴-مثال های کاربرهای برای حفاظت ژنراتور و تنظیمات رله های حفاظتی ژنراتور

برای درک بهتر حفاظت ژنراتور پیشنهاد می شود مقالات زیر نیز مطالعه شود:

مقدار نامی بهینه مقاومت زمین (NGR) در ولتاژ متوسط در نیروگاه های تولید توان

ترانسفورماتورهای جریان (سی تی CT) – انواع، ویژگی  و کاربردهایشان

هارمونیک چیست و چگونه آنها را فیلتر و از سیستم حذف کنیم؟

واحدها و سیستم های حفاظت الکتریکی

novin-admin
ارسال دیدگاه