تعاریف و مفاهیم توان جهت سایز کردن صحیح در دیزل ژنراتور

 

تعاریف و مفاهیم توان جهت سایز کردن صحیح در دیزل ژنراتور

نحوه سایز کردن دیزل ژنراتور  و انتخاب هوشمندانه توان دیزل ژنراتور مطابق با نیاز سایت و لود باعث تطابق بهتر تجهیزات حهت کارکرد های تعریف شده تجهیزات ، بهینه تر کردن عمردستگاه های برقی و بهتر شدن قابلیت اطمینان سیستم های برقی می شود.

تعاریف توانی دیزل ژنراتور ها ممکن است که پیجیده و گمراه کننده به نظر برسند ولی هدف اصلی آنها ساده است: تامین نیازهای مصرفی با بهینه ترین قابلت اطمینان سیستم ، کارایی و هزینه. سایزینگ اشتباه دیزل ژنراتور به معنای خرید دزل ژنراتور بزرگتر از نیاز و یا دیزل ژنراتور کوچکتر از توان مورد نیاز می باشد که باعث عمر کمتر دیزل برای اورهال (Diesel Overhaul) ، تعمیرات بیشتر و مدت زمان خرابی بیشتر (ِDowntime) می باشد.

تعریف توان دیزل ژنراتور در سال های اخیر تغییر کرده است و می توان سوئیچینگ های(Switchgear) پیچیده تری را به دیزل ژنراتور ها متصل کرد. این به معنای انعطاف بیشتر برای تعیین دیزل ژنراتور جهت نیاز های خاص و پیچیده مورد نیازمیباشد. درک کامل نوع کاربرد (Application) ،کلید و راه حل انتخاب بهترین توان برای دیزل ژنراتور می باشد. این به تنهایی فقط به معنی دانستن نوع بارگیری(Duty) نمی باشد بلکه باید سوالات زیر هم پاسخ داده شود:

  • بار ماکسیمم چقدر می باشد؟
  • در سال دیزل ژنراتور چند ساعت کار می کند؟
  • دیزل ژنراتور به صورت سنکرون با شبکه کار می کند ویا به صورت تکی و جدا؟

تعریف توان ها در دیزل ژنراتور

پنج نوع توان برای سایز کردن مناسب در دیزل ژنراتور ها تعریف می شود که شامل

  • Emergency Standby Power(ESP)
  • Standby
  • Mission Critical Standby
  • Prime
  • Continuous

(این تعاریف مربوط به دیزل ژنراتور CAT می باشد و کمی با تعاریف استاندارد صنعتی ISO8528-1  متفاوت می باشد)


 


————————————————————–————————————————————–

Standby (توان استندبای):

برای سایزیگ دیزل ژنراتور در حالت استندبای، دیزل ژنراتور قادر است توان اظطراری بکاپ در توان اسمی در پلاک (nameplate rating) در طول قطعی برق تامین کند. بار متوسط در حالت Standby  نباید از 70 درصد توان اسمی بیشتر باشد و همچنین دیزل ژنراتور باید به بار متغیر متصل گردد. یک دیزل ژنراتور در توان استند بای حداکثر 500 ساعت می تواند استفاده شود. حالت استندبای برای کاربردهای سنکرون با شبکه نباید استفاده گردد. برای مثال یک دیزل ژنراتور با توان اسمی استندبای 3 MW، توان را در طول قعطی برق تامین می کند. این دیزل ژنراتور باید حداکثر  500 ساعت در سال کار کند و حداکثر بار متوسط 2.1MW  را داشته باشد.

(Emergency Standby Power (ESP

توان ESP فقط در تعداد ساعت مجاز کارکرد در طول سال با توان استند بای تفاوت دارد . توان ESP  اجازه می دهد حداکثر 200 ساعت در سال با بار متغیر و متوسط 70 درصد توان اسمی دیزل ژنراتور کار کند. توان Standby و توان ESP  در نمودار زیر نمایش داده شده اند.

نمونه بار استندبای یک دیزل ژنراتور 3 مگاوات
نمونه بار استندبای یک دیزل ژنراتور 3 مگاوات

Mission Critical Standby:

برای سایز کردن دیزل ژنراتور در حالت بحرانی ، دیزل ژنراتور قابلت تامین توان اظطرای بکاپ در مقدار نامی(The nameplate rating ) در طول قطعی برق را دارد. بار متوسط درتوان mission critical standby یک دیزل ژنراتور  نباید بیشتر از 85 درصد توان اسمی mission critical باشد.در این حالت دیزل ژنراتور می تواند حداکثر 500 ساعت در سال کار کند. معمولا حداکثر توان مصرفی (بار گیری از دیزل ژنراتور )در این حالت توان 100 درصد اسمی در 5 درصد زمان کارکد می باشد. توان نامی mission critical standby برای استفاده در حالت سنکرون با شبکه امکان پذیر نمی باشد. یک نمونه از توان mission critical standby rating در منحنی زیر نشان داده شده است.

تمونه بار standby mission critical یک دیزل ژنراتور 3 مگاوات
تمونه بار standby mission critical یک دیزل ژنراتور 3 مگاوات

برای مثال یک دیزل ژنراتوربا توان اسمی mission critical standby  3MW می تواند توان را فقط در زمان قطعی برق تامین کند.

در این حالت در سال حداکثر باید 500 ساعت بارگیری شود و حداکثر دارای بار متوسط 2.55 MW باشد

توان پرایم (Prime) دیزل ژنراتور

برای سایزینگ دیزل ژنراتور در حالت پرایم، دیزل ژنراتور قابلیت تامین توان برای بار متغیر در مدت زمان نا محدود در طول یک سال را دارد. یک دیزل ژنراتور در توان پرایم قابلیت تامین بار کامل پرایم را برای یک دوره ی زمانی دارا می باشد ولی باید متوسط بار بیشتر از 70 درصد توان پرایم دیزل ژنراتور نشود. 10 درصد اضافه بار برای حداکثر 1 ساعت در 12 ساعت کارکرد و ماکسیمم 25 ساعت در سال  حالت های اظطراری امکان پذیر است.

توان پرایم هم قابل برای استفاده در حالت پارالل(موازی ) با شبکه و هم به صورت تنها (Isolated) قابل استفاده است.

برای مثال ، یک دیزل ژنراتور با توان  نامی پرایم 2.7MW ممکن است توان نامی اش را در زمان های کوتاهی تحویل دهد ولی باید حداکثر بار متوسط آن 1.89MW باشد. دیزل ژنراتور می تواند 3MW توان در حالت های اظطراری که در بالا گفته شد تحویل دهد. یک مثال از توان پرایم در شکل زیر نشان داده شده است(شکل 3)

نمونه بار پرایم (Prime) یک دیزل ژنراتور ۳ مگاوات
نمونه بار پرایم (Prime) یک دیزل ژنراتور ۳ مگاوات

مدیریت بار

یک دیزل ژنراتور با توان نامی پرایم برای کاربرد های مدیرت بار اجازه می دهد تا دیزل ژنراتور با شبکه به صورت سنکرون کارکند. یک دیزل ژنراتور در شرایط مدیرت بار می تواند حداکثر 500 ساعت در سال کار کند. این دیزل ژنراتور همان توان نامی پرایم را دارد ولی می تواند بار متوسط 100 درصد را تحویل دهد. در این حالت(مدیرت بار) نمی توان از دیزل ژنراتور اضافه بار 10 درصدی گرفت. برای مثال، در این حالت یک دیزل ژنراتور 2.7MW (توان نامی پرایم) می تواند 2.7MW حداکثر 500 ساعت در سال تحویل دهد.

شرایط های مدیریت بار

2 نوع شرایط مدیریت بار وجود دارد: Base loading و Peak Shaving . در مدیریت بار Base Loading ، دیزل ژنراتور در یک توان ثابت کار می کند، و شبکه توان های پیک مورد نیاز را تامین می کند. در این سناریو کاربر ، درحالتی که دیزل ژنراتور  بتواند توان بیشتری از مقدار مورد نیاز بارها تولید کند این توان اضافی را به  شبکه بفروشد و می توان یک قرارداد با شبکه برای فروش توان اجرا کرد. یک نمونه از بیس لودینگ یا باگیری پایه ای در شکل 4 نمایش داده شده است.

نمونه بار دائم کار(بیس لود یا Base Load)یک دیزل ژنراتور 2.7 مگاواتی برای کنترل بار
نمونه بار دائم کار(بیس لود یا Base Load)یک دیزل ژنراتور 2.7 مگاواتی برای کنترل بار

در حالت Peak Shaving، شبکه یک بار ثابت فراهم می کند و در صورت وجود پیک های باری دیزل ژنراتور این پیک توانی را تامین می کند. Peak Shaving را می توان در طول سال زمانی که شبکه توانایی تامین بار به علت درخواست زیاد بار ندارد را استفاده کرد. در این حالت، شبکه مشوق هایی را پیشنهاد می دهد تا کاربران از Peak Shaving استفاده کنند تا مقدار بار را از روی شبکه کم کنند. یک نمونه از Peak Shaving در شکل 5 نمایش داده شده است.

Continues (دائم کار) در دیزل ژنراتور

سایز کردن دیزل ژنراتور در حالت دائم کار، دیزل ژنراتور قابلیت تامین توان را برای بار نا متغیر بدون محدودیت زمانی را دارا می باشد. با متوسط خروجی دیزل ژنراتور بین 70 تا 100 درصد توان نامی دائم کار آن می باشد. این توان برای تامین 100 درصد بار در 100 در صد کارکرد طراحی شده است. معمول کاربرد توان کانتینوس برای Base Loading در حالت موازی و سنکرون با شبکه و تولید مشترک توان که در بالا توضیح داده شد می باشد. یک نمونه از آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

نمونه بار یک دیزل ژنراتور 2.7 مگاواتی دائم کار یا کانتینیوس(Continues)
نمونه بار یک دیزل ژنراتور 2.7 مگاواتی دائم کار یا کانتینیوس(Continues)

اجرای کاربردهای چند تایی 

با استفاده هوشمندانه از تعریف های توانی بالا می توانید از این تعاریف در مدیریت بارها استفاده بهینه بکنید. در اینجا، کلید زنی های پیشرفته (Advanced switchgear) یک بخش از معادله می باشد. در تعدادی از کاربری ها ممکن است تمایل برای استفاده از دیزل ژنراتور بکاپ جهت استفاده در مدیرت بار باشد تا مقداری از سرمایه آنها برگردد.

اگرچه، دیزل ژنراتور استندبای برای کاربرد موازی با شبکه نیستند.  در حالت سنکرون با شبکه می توان از توان پرایم با مدیریت بار و یا کانتینیوس استفاده کرد. باید سایز کلید های قدرت و تعیین دقیق توان پرایم دیزل ژنراتور در حالت مدیرت بار را در نظر بگیرید . کنترل کلید زنی باعث افزایش انطباق پذیری سیستم می شود و اجازه می دهد تا دیزل  با شبکه سنکرون شود. با کنترلر و کلید های قدرت می توان بار را روی دیزل ژنراتور کنترل و مقدار بار تحویلی به شبکه را تعیین کرد. این کار باعث می شود دیزل بار مناسب با تعریف توانی مانند توان دائم کار را به شبکه تحویل بدهد و از حد مجاز و ساعت کارکرد تعیین شده بر اساس استاندارد سازنده تخطی نکنند.

نتیجه:

بدون توجه به نوع کاربرد، تعاریف توانی دیزل کمک می کند تا نیاز های مشتری ها تامین شود و تجهیزات از خرابی و سوکارکرد بیمه شوند. انتخاب توان مناست به معنی انتخاب مناسب بین ساعت کارکرد، بار پیک و بار متوسط می باشد. انتخاب توان مناسب به معنی کمترین هزینه و دریافت بهتری حالت کاری می باشد.

 

پیشنهاد می‌گردد مطالب زیر نیز مطالعه گردد:

Nominal Voltage: What is it? (vs. Operating & Rated Voltage)

دیزل ژنراتور دیتا سنترها

دیزل ژنراتورها چقدر عمر می‌کنند؟

دیزل ژنراتور راه اندازی موتور

novin-admin
ارسال دیدگاه