تست های روتین

تابلو های فشار ضعیف

تست های روتین

تست های فردی یا بررسی های روتین برای بررسی جنبه های ضروری جهت تایید ایمنی تابلو های LV استفاده می شود.. در اصل، آنها باید در همه تابلو های ولتاژ پایین، هم در محل کارخانه سازنده و هم در محل نصب، انجام شوند.

اگر مجموعه های تابلو به عنوان واحد های اسمبل نشده حمل شوند، ترجیح این است که  تست ها بعد از سرهم سازی و اسمبل کردن تابلو در سایت انجام شود. تمام آزمایشات زیر باید دارای گزارش جدا و کامل باشد

صدور گواهینامه تابلو ولتاژ پایین، توسط استانداردهای بین المللی IEC 61439-1، IEC 61439-2 و IEC 61439-3 تعریف شده است.

مطالب مرتبط:

آموزش ویدیویی نصب موتور شارژ ، رله آندر، شانت کلوز(وصل) و شانت تریپ کلید هوایی اشناید

اتاق تابلو و کنترل در سوئیچ ها و پست های HV / EHV (ساخت و ساز، طرح و کارکردها)

ترانسفورماتورهای جریان (سی تی CT) – انواع، ویژگی  و کاربردهایشان

کلید هوایی – ساختار – کاربرد و نحوه ی عملکرد کلید هوایی

MCB ( کلید مینیاتوری) – ساختار، عملکرد، انواع و کاربردها

تست ها شامل:

۱-بررسی عایق

۱-۱- اندازه گیری مقاومت عایق

۱-۲-تست دی الکتریک

۲-بررسی اتصالات مدارهای حفاظتی

۲-۱- شرایط تست

۲-۲- اندازه گیری مقاومت پیوستگی اتصالات

۲-۳-بررسی پیوستگی اتصالات با تستر با سیگنال

۳-بازرسی و بررسی نهایی

۳-۱- هادی ها و سیم کشی

۳-۲- چک کردن لوازم جانبی سیم کشی

۳-۳- اقدامات برای حفاظت از شوک الکتریکی

۳-۴- بررسی فاصله ها

۳-۵- بررسی فاصله نصب

۳-۶- آزمایش عملکرد الکتریکی

۳-۷- تست عناصر مکانیکی

۳-۸- بررسی درجه حفاظت

۳-۹- بررسی برچسب ها / علامت ها و اطلاعات

۳-۱۰-چک کردن اطلاعات در اسناد فنی

۱-چک کردن عایق

این چک را می توان با استفاده از آزمایش دی الکتریک و یا با اندازه گیری مقاومت عایقی انجام داد . علاوه بر بررسی فاصله ها در طول بازرسی چشمی در زمان مونتاژ، اندازه گیری مقاومت عایقی باید انجام شود.

فاصله های نامناسب را تنها با آزمایش دی الکتریک ولتاژ نمی توان شناسایی کرد.

ویدئو مرتبط : قطعات و مشخصات یک تابلو کنترلی PLC

۱-۱-اندازه گیری مقاومت عایقی

مقاومت عایقی باید با یک میگر(megohmmeter) (خارجی یا با منبع مستقل) حداقل در ولتاژ 500 ولت  اندازه گیری شود.  تابلو LV بایستی خاموش شود و هیچ دستگاه به آن متصل  نشده باشد و   تمام کلید ها باید در موقعیت (I (ON باشد.

ولتاژ بین هر مدار و قسمت رسانای در معرض (رسانایی که عایق نشده است و دیده می شود)اعمال شود  . امکان لینک کردن تمام فازها و نول ها وجود دارد: ، به جز در طرح TNC که در آن سیم PEN برای اتصال به قسمت های رسانای بدون پوشش در نظر گرفته شده است.

ترمینال های منبع تغذیه دستگاه ها (سیم پیچ های اندازه گیری، تجهیزات اندازه گیری) که مقاومت کافی برای تست با این  ولتاژ را ندارند باید اتصال کوتاه شده باشد.

شکل 1 – اصول اندازه گیری مقاومت عایقی در تابلو های فشار ضعیف

شکل 1 - اصول اندازه گیری مقاومت عایقی در تابلو های فشار ضعیف
شکل 1 – اصول اندازه گیری مقاومت عایقی در تابلو های فشار ضعیف

حداقل مقدار اندازه گیری شده باید با حداقل استاندارد IEC 61439-1 تطابق داشته باشد و حداقل باید   1000 Ω/V با مرجع به ولتاژ نامی در رابطه با زمین مدار مورد آزمایش باشد.

در عمل مقدار مقاومت عایقی مورد نظر  برای 230/400 V  حداقل 0.5 MΩ    باید باشد و برای ولتاژ بالاتر حداقل 1 MΩ باید باشد.

شرایط اندازه گیری می تواند بر نتایج حاصل تاثیر بگذارد. اندازه گیری ها نباید در دماهای پایین تر از نقطه شبنم (dew point) (شبنم باعث مرطوب شدن سطح می شود) انجام شود.

مقاومت عایق با دما کاهش می یابد.   اگر اندازه گیری های مکرر انجام شود، شرایط محیطی باید ثبت شود. مدت زمانی که ولتاژ اعمال می شود نیز تأثیر عمده ای دارد و اندازه گیری می تواند شامل سه مرحله باشد.

در ابتدای اندازه گیری، دستگاه اندازه گیری(میگر) خازن را که نشان دهنده ی خازن اتصالات در رابطه با زمین است را شارژ می کند، و جریان نشتی در بالاترین حد است. در پایان شارژ، جریان تثبیت می شود و تنها به علت مقاومت عایق است.

اگر ولتاژ همچنان اعمال شود، مشاهده می شود که مقاومت به آرامی افزایش می یابد. این پدیده به علت کاهش جریان جذب شده دی الکتریک است.

اندازه گیری نیاز به محاسبه نسبت مقاومت (R) اندازه گیری شده در 1 دقیقه و 10 دقیقه دارد. یک مقدار   R10 min / R1 min > 2   عایق خوب را نشان می دهد. در عمل، مقدار حداقل آستانه افزایش می یابد و زمان اندازه گیری کاهش می یابد، اما نباید کمتر از 1 دقیقه باشد.

۱-۲- تست دی الکتریک

شکل 2 – اصول تست دی الکتریک

شکل 2 - اصول تست دی الکتریک
شکل 2 – اصول تست دی الکتریک

اگر مقاومت عایق اندازه گیری نشده باشد، تست دی الکتریک باید مطابق دستورالعمل ها یا مشخصات مربوط به مونتاژ انجام شود.

 • تست در فرکانس صنعتی برای یک مقدار عایق Ui
 • آزمایش ولتاژ ضربه (موج 2/50 µs ) برای یک  مقدار Uimp قابل اعمال برای هر دو نوع تست
 • مونتاژ آزمایش شده باید خاموش باشد و هیچ دستگاه گیرنده ای به آن متصل نباشد.

ولتاژ تست باید براساس ترتیب زیر اعمال شود:

 • بین هر فاز مدار (قدرت، کنترل، کمکی ) و بخش رسانا در معرض مونتاژ.
 • بین هر فاز مدار اصلی و فاز های دیگر (بین هر فاز و بین هر فاز و نول).
 • بین هر مدار اگر آنها به صورت الکتریکی متصل نیستند (برای مثال، مدار کنترل جداگانه یا SELV و مدار اصلی)
 • بین مدار حفاظتی و بخش رسانای در معرض برای اسمبلی کلاس 2
 • بین قطعات کشویی یا جداگانه برای عملکرد شکست عایقی

یادداشت های مهم!   – دستگاه هایی که می توانند با اعمال ولتاژ (دستگاه های اندازه گیری یا تشخیص، دستگاه های آزاد سازی الکترونیکی) آسیب ببینند، باید یکی از پایانه های آنها قطع و جدا شود.

خازن های از بین برنده ی تداخلات نباید جدا شوند

شکل 3 – تست دی الکتریک در فرکانس قدرت

شکل 3 - تست دی الکتریک در فرکانس قدرت
شکل 3 – تست دی الکتریک در فرکانس قدرت

تست در فرکانس صنعتی

ولتاژ برای حداقل 1 ثانیه اعمال می شود. هیچ شکست یا جرقه ای

 نباید وجود داشته باشد.

جدول 1   – آزمایش در فرکانس صنعتی

 

تست ولتاژ  ضربه ای(Voltage impulse test)

ولتاژ سه بار برای هر فاز در فواصل حداقل 1 ثانیه اعمال می شود. مقدار اعمال شده مربوط به مقدار Uimp است که توسط ضریب اصلاح مرتبط با ارتفاع محل افزایش یافته می یابد

جدول 2   – تست ضربان ولتاژ

با توجه به ولتاژ ضربه)UIMP (کیلو ولت)

ولتاژ آزمایش (کیلوولت(

سطح دریا

200متر

500متر

1000متر

2000متر

2.5

2.9

2.8

2.8

2.7

2.5

4

4.5

4.8

4.7

4.4

4

6

7.4

7.2

7

6.7

6

8

9.8

9.6

9.3

9

8

12

14.8

14.8

14

13.3

12

با توجه به ولتاژ ضربه
UIMP (کیلو ولت)ولتاژ آزمایش (کیلوولت)سطح دریا200 متر500 متر1000 متر2000 متر2.52.92.82.82.72.544.54.84.74.4467.47.276.7689.89.69.3981214.814.81413.312

تکنیک تست ولتاژ بالا نیاز به اقدامات احتیاطی (علامت گذاری ناحیه تست، پوشیدن دستکش های عایق شده، کارکنان واجد شرایط) است و همچنین اقدامات احتیاطی مربوط به خود تست:

اقدام ایمنی # 1   – از قطع و وصل کردن در  ولتاژ بالا جلوگیری کنید و تست را در صفر ولت شروع کنید و در در صفر ولت آن را تمام کرده و کلید را باز کنید

اقدام ایمنی # 2   – مدت زمان اجرای هر  تست منفرد در استاندارد IEC 61439-1 باید برای جلوگیری از هر آسیبی در آینده به طور عمدی محدود به ۱ ثانیه شود . با استفاده از این روش آستانه تریپ محدود  به چند میلی آمپر  خواهد شد .

نباید در نظر گرفت که این تست خصوصیات ذاتی مواد عایق را بررسی می کند.   این تست تنها فاصله ها را تایید می کند

۲-بررسی تداوم اتصالات مدارهای محافظتی(Checking the continuity of the protective circuits)

ساختار یک تابلو جدید باید به طور مستقیم تداوم اتصالات بخش های رسانا در معرض دید را فراهم کند!

با این وجود لازم است که بررسی شود که تمام اجزای رسانا در معرض دید به طور مؤثر به هادی حفاظتی مونتاژ و همه مدارهای حفاظتی از طریق ترمینال اصلی به طور صحیح متصل هستند.

(منظور از هادی حفاظتی همان سیم همبندی و ارت می باشد)

شکل 4 – اصول اندازه گیری مقاومت مداوم

شکل 4 - اصول اندازه گیری مقاومت مداوم
شکل 4 – اصول اندازه گیری مقاومت مداوم

2.1 شرایط تست

 • اندازه گیری می تواند توسط ولتاز DC یا AC انجام شود
 • ولتاژ تست می تواند بین 6 و 24 ولت باشد
 • یکی از فازهای منبع آزمایش باید به ترمینال اصلی هادی حفاظت کننده متصل شود و دیگر فاز منبع آزمایش باید به عناصر مختلف متصل شود.

2.2 اندازه گیری مقاومت مداوم

توصیه می شود که مقادیر استاندارد زیر اعمال شود:

 • جریان تست:   25 A
 • زمان تست:   1 دقیقه
 • حداکثر مقاومت:   50 MΩ

2.3 بررسی پیوستگی با تستر با سیگنال

این روش استاندارد نیست. این‌روش برای بررسی اینکه تداوم اتصالات وجود دارد یا نه استفاده می شود، اما مقدار آن را در نظر نمی گیرد. این تست باید با بررسی چشمی در هر اتصال و عنصر در مدار حفاظتی همراه باشد.

برای اسمبلی های کلاس I، این بررسی چشمی پیوستگی اتصالات واقعی بین اجزای رسانا در معرض و بین اجزای رسانا در معرض و هادی محافظ را پوشش می دهد. برای بررسی این پیوند، پیوستگی در 25 A اندازه گیری می شود. مقاومت نباید بیش تر از 50 مگا اهم باشد.

روش مورد استفاده، اندازه گیری یا چک کردن، در گزارش بازرسی ثبت می شود. اگر از روش های دیگر استفاده می شود، به عنوان مثال در استانداردهای EN 60204-1 (اندازه گیری افت ولتاژ در 10 آمپر)، آنها باید مشخص شوند.

شکل 5 – اتصال قطعات رسانای در معرض

شکل 5 - اتصال قطعات رسانای در معرض
شکل 5 – اتصال قطعات رسانای در معرض

۳-بازرسی نهایی اسمبلی تابلو (بررسی چشمی)

این عملیات شامل بازرسی های چشمی است که باید انجام شود:

 1. بازرسی از عناصر مکانیکی: بررسی قفل ها، قسمت های کشویی، بسته شدن، سفت بودن اتصالات پیچها، و غیره
 2. بازرسی سیم کشی: ورودی های کابل، سفتی ترمینال ها، علامت گذاری، و غیره
 3. لیبل ها/ علامت ها و اطلاعات در مورد اسمبلی تابلو: پلاک تابلو
 4. اطلاعات فنی ارائه شده
 5. مطابق با درجه حفاظت (IP)
 6. بررسی فاصله نصب
 7. آزمایش های الکتریکی عمکلرد تابلو
 8. نکات و شرایط حمل (در صورت لزوم).

استاندارد IEC 61439-1 تعریف جامعی از الزامات مورد نیاز را دارد که باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد: شرایط آب و هوایی، IP ، دسترسی، و غیره. این ها باید بین سازنده  و خریدار توافق شود تا مطابق با آن برای خریدار تابلو ساخته شود

بازرسی نهایی ایمنی تابلو LV مطابق با عملکرد حرفه ای خوب را تضمین می کنند.

3.1 هادی ها و سیم کشی

موارد زیر باید بررسی شود:

 1. مطابق بانقشه وایرینگ باشد
 2. مقطع هادی ها
 3. برچسب گذاری / علامت گذاری مدار (قدرت، کنترل، داده ها)
 4. شناسایی هادیها (رنگ ، کد الفبایی)
 5. علامت گذاری فاز ها
 6. شناسایی مدارهای بار (کابل های خروجی)
 7. شرایط تعمیر و نگهداری هادی ها
 8. فاصله از لبه های تیز (لبه های ورق فلز)
 9. مدیریت هادیهای محافظت نشده در برابر اتصال کوتاه (مدارهای ثابت، اندازه گیری)
 10. اتصلات انعطاف پذیر، فاصله هادی از قطعات قابل کشویی (کشو، درب)
 11. ورودی هادیها به محفظه (مهر و موم، حفاظت مکانیکی، بدون فشار روی هادی ها)

3.2 بررسی تجهیزات جانبی سیم کشی

موارد زیر باید بررسی شود:

 1. سازگاری دستگاه ها با مدل های مشخص شده (مقدار نامی، نوع، ظرفیت شکست، منحنی های عملیاتی)
 2. دریافتظرفیت شکست (breaking capacity)  با ترکیب وسایل (در صورت لزوم)
 3. تبعیض در مدارهای مشخص شده
 4. نام و علائم
 5. موقعیت اتصالات (محکم کردن، پارتیشن ها، پوشش های ترمینال)
 6. از بین بردن رشته سیم ها بیرون زده در اتصالات

3.3. اقدامات حفاظتی در مقابل شوک الکتریکی

حفاظت اصلی تجهیزات محصور شده در برابر شوک الکتریکی توسط یک پوشش فلزی یا عایق (کابینت یا محفظه) ارائه می شود. علاوه بر این، هر یک از تابلو ها باید دارای یک هادی حفاظتی باشد تا بتواند به آسانی اتوماتیک قطع برق را در صورت بروز خطا در داخل مونتاژ یا مدارهای خارجی که از طریق مونتاژ ارائه می شود، انجام داد.

این هادی محافظ باید تنش های اتصال  کوتاه که ممکن است در محل نصب ایجاد شود را تحمل کند .

تمام اجزای رسانا فلزی مونتاژ باید با هم و به هادی محافظ متصل شوند.(منظور از هادی محافظ همان ارت یا همبندی قسمت های فلزی می باشد)

شکل 6 – محفظه مونتاژ LV باید تداوم بخش های رسانا در معرض را فراهم کند

شکل 6 - محفظه مونتاژ LV باید تداوم بخش های رسانا در معرض را فراهم کند
شکل 6 – محفظه مونتاژ LV باید تداوم بخش های رسانا در معرض را فراهم کند

3.3.1 حفاظت در برابر تماس مستقیم

موارد زیر باید بررسی شود:

 1. حضورصفحات محافظ با ایجاد درجه حفاظت  حداقل 2x یا xxB
 2. حضور صفحه ها (توصیه می شود) با ایجاد درجه حفاظت حداقلxxa
 3. جداسازی داخلی(در صورت لزوم)
 4. حضور برچسب های هشدار دهنده “برق دار”

3.3.2 حفاظت در برابر تماس های غیر مستقیم

کلاس I   – بررسی چشمی اتصال الکتریکی شاسی و ساختار مونتاژ و قطعات فلزی قابل دسترس:

 1. حضور اتصالات هم پتانسیلدر عناصر قابل دسترس (پنل ها، درها) و یا آنهایی که به صورت کشویی خارج می شوند(همبندی شوند)
 2. مقطع اتصالات هم پتانسیل با توجه به قدرت تجهیزات نصب شده باشد
 3. اتصال هادی های حفاظتی به ترمینال های دستگاه ها در صورت وجود این قابلیت در دستگاه های متصل شده
 4. مقطع هادی حفاظتی و ترمینال های اصلی.

توجه داشته باشید:   این مقررات با اندازه گیری تداوم اتصالات بررسی می شوند.

کلاس II      بررسی چشمی مقررات مربوط به کلاس II:

 1. نگه دارنده هادی ها در صورت جدا شدن آنها ترمینال ها
 2. عایق اجزای رسانا در معرض و هادی های حفاظتی
 3. عدم اتصال هادی های الکتریکی به هادی حفاظتی
 4. جاسازی هادیها در داکت مناسب، یا در ساپورت های عایق کننده یا استفاده از هادیهای کلاس II
 5. رزرو و شناسایی مناطق با کلاس دوم
 6. حضور نماد o و هشدارها
 7. هیچ بخش فلزی از محفظه بیرون نزده باشد
 8. عایق سازی دیوارها.

توجه داشته باشید:   این مقررات با اندازه گیری عایق و یا استفاده از تست دی الکتریک بررسی می شوند.

3.4 بررسی فاصله ها

موارد زیر باید بررسی شود:

 1. فاصله از اتصالات دستگاهها (اهرم ها، ترمینال ها برای کابل ها، و غیره) به اطرافقطعات رسانای در معرض   (شاسی، ورق).
 2. اتصالات پیچ شده و اتصالات روی شینه ها: فاصله بین شینه ها و رساناهای در معرض.

شکل 7 – فاصله در هوا

شکل 7 - فاصله در هوا
شکل 7 – فاصله در هوا

با توجه به فاصله از اتصالات دستگاه در هوا ، این نشان دهنده کوتاهترین فاصله بین دو بخش هدایت کننده است. اگر یک شکست وجود دارد که باعث اختلال در هوا می شود، قوس الکتریکی از این مسیر ایجاد می شود. نوار یا پارتیشن می تواند فاصله در هوا را افزایش دهد.

فاصله در هوا با توجه به ولتاژ Uimp که برای مونتاژ داده می شود سایز می شود.

جدول 3   – حداقل فاصله (میلی متر)

    ولتاژ ضربه
UIMP      

 )      کیلو وات(

حداقل فاصله (میلی متر(

بین قطعات برق دار

با فاز مختلف

(P، N، هم بندی)

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به فاصله های خزش ، آنها کوتاهترین فاصله را در امتداد سطح مواد عایق بین دو بخش رسانا نشان می دهند. آنها به خود خواص مواد عایق بندی و میزان آلودگی بستگی دارند.

شکل 8 – فاصله خزش

شکل 8 - فاصله خزش
شکل 8 – فاصله خزش
درجه آلودگی X میلی متر
(مقدار استاندارد)
2 1
3 1.5

شیارها و نوارها می توانند فاصله خزش را افزایش دهند تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ نباشند تا آب را حفظ کنند.

در عمل و برای عناصر مربوط، که عمدتا با نصب و راه اندازی مرتبط است،   باید حفره ها فقط با 2 میلیمتر عرض و عمق را در نظر گرفت .

فاصله خزشی با توجه به  ولتاژ عایق داده شده برای مونتاژ سایز می شود.

جدول 4   – حداقل فاصله خزش در میلیمتر

 

      ولتاژ عایق
Ui (V)          

 

     حداقل فاصله خزش در میلیمتر
        گروه دوم مواد، RC> 4000))

بین قطعات برقدار
      با فاز مختلف
P)    
، N، همبندی(

بین قطعات برق دار و هم بندی با عایق دوگانه یا تقویت شده

        درجه آلایندگی

2

3

2

3

250

1.8

3.6

3.6

7.1

400

2.8

5.5

5.6

11

630/690

4.5

9

9

18

800

5.6

11

11

22

1000

7.1

14

14

28

 

مقادیر مناسب فاصله در بین اجزای برق دار هنگامی که عایق دوگانه یا تقویت شده وجود دارد بر اساس   استاندارد IEC 60664-1 “هماهنگی عایق برای تجهیزات در سیستم های کم ولتاژ” :

 1. فاصله ها در هوا برای ولتاژ ایمپالس بلافاصله بالاتر از مقدار داده شده برای ولتاژUi تعیین می شود
 2. فاصلهخزشی برای یک مقدار ولتاژ مربوط به دو برابر ولتاژ عایق داده شده Ui تعیین می شوند. مقادیر عایق دوگانه یا تقویت شده باید در بالادست دستگاه های ارائه شده استفاده شود  تا حفاظت موثر مردم در مقابل تماس های غیر مستقیم را تامین کند: دستگاه های جریان  باقی مانده (Residual current devices)در سیستم TT، دستگاه های حفاظت از اتصال کوتاه در سیستم های IT و TN.

3.5 بررسی فاصله نصب

بر خلاف فاصله ها (فاصله در هوا و فواصل خزش که در بالا توضیح داده شده است) که توسط طراحی دستگاه تعریف می شوند، فاصله های نصب توسط اقدامات احتیاطی که در مرحله نصب انجام می شود (پیچ و مهره بین میله ها، ساپورت های سفارشی، و غیره) تعیین می شود. .

برای مجموعه های 400 ولت باید حداقل فاصله های زیر را داشته باشید:

 • 10 میلیمتر بین قطعات بدون حفاظت با فاز مختلف
 • 20 میلیمتر بین اجزای برق دار بدون حفاظت و قطعات رسانای در معرض (شاسی، محفظه)

اگر محفظه سطح حفاظت حداقل xxB نداشته باشد این فاصله تا 100 میلیمتر افزایش می یابد.

3.6 تست عملکرد الکتریکی

در صورت نیاز بسته پیچیدگی مونتاژ، آزمایش عملی ممکن است لازم باشد. محل (کارگاه یا سایت) و شرایط تست باید با توافق بین طرفین تعریف شود:

 • مدارهای مورد آزمایش
 • شماره اتصالات
 • موقعیت های مدارهای قفل کننده
 • توالی دستورات
 • اندازه گیری جریان
 • تعادل فاز ها
 • تست دستگاه های جریانی باقی مانده(به اصطلاح محافظ جان) (RCDs)
 • دستگاه های اندازه گیری

3.7   تست عناصر مکانیکی

عملیات صحیح دستگاه های کنترل مکانیکی، اینترلاک ها و تجهیزات قفل کننده، تجهیزات جدا شونده وکشویی باید چک شوند

این تست تاییدی بر روی دستگاه ها (به عنوان مثال کلید کشویی) که قبلا تایپ تست ها روی آنها انجام شده است، لازم به انجام نیست ، مگر اینکه عملکرد مکانیکی آنها در زمان نصب تغییر پیدا کرده است.

برای دستگاه هایی که نیاز به تایید توسط یک تست دارند، عملکرد مکانیکی رضایت بخش باید پس از نصب بررسی شود. 200 دوره عملیاتی باید انجام شود. عملکرد مکانیکی اینترلاک های مربوط به تجهیزات متحرک باید همزمان نیز چک شود

عملكرد مکانیك صحیح درب ها و صفحه های عایق نصب شده بر روی لولاها و همچنین اجزای كنترل كننده مکانیكی، اینترلاک ها و تجهیزات قفل کننده و تجهیزات جدا شونده و کشویی باید بررسی شود

موارد زیر باید به درستی بررسی شوند:

 • قفل کردن وبی حرکتی
 • عملکرد و بسته شدن درها
 • حضور کلیدها
 • هماهنگی بین قفل و درب اتاق
 • دستگاه های کشوی
 • ایمنی مکانیکی اینورتر
 • تجهیزات بلند کردن (قلاب ها و حلقه ها)
 • گشتاور سفت بودن اتصالات پیچ و مهره ای

3.8 بررسی درجه حفاظت

درجه حفاظت تابلو های LV حافظت از مردم از تماس مستقیم با قطعات برق دار و جلوگیری از ورود مواد جامد یا مایع را در تابلو تعیین می کند. با توجه به تست های توصیف شده در کد IP مشخص شده است  در استاندارد IEC 60529 تعریف می شود.

کد IP مورد نیاز برای مونتاژ محفظه بستگی به شرایط نصب آن و تاثیرات خارجی آن دارد.

در همه موارد باید حداقل IP 2X باشد. درجه حفاظت یک مجموعه باز باید حداقل IP XXB باشد

موارد زیر باید انجام شود و برای تأیید درجه حفاظت مورد بررسی قرار گیرد:

 • نگهداری درجه حفاظت در ورودی کابل
 • پیوندهای بین ماژول های مونتاژ شده
 • آب بندی درب ها، پانل ها، سوراخ ها
 • حفاظت از گرد و غبار مناسب محیط اطراف
 • حفاظت مناسب دستگاه تهویه یا خنک کننده
 • درجه دسترسی به قطعات داخلی برق دار (دسترسی افراد آگاه).

3.9 بررسی برچسب ها / علامت ها و اطلاعات

حضور یک پلاک نامی قابل مشاهده حداقل شامل موارد زیر:

 • نام سازنده تابلو (یا علامت تجاری آن)
 • نام نوع مونتاژ یا اطلاعاتی که جزئیات فنی را ارائه می دهد

شکل 9 – نقاط اتصال لینک های هم پتانسیل که  با نماد (زمین Earth) مشخص شده است

"<yoastmark

شکل 10- فازها باید با N و L1، L2، L3، در انتها و در نقاط اتصال مشخص شوند

"<yoastmark

3.10 چک کردن اطلاعات در اسناد فنی

اطلاعات زیر باید در پلاک یا اسناد فنی موجود باشد.

 • مراجعه به استاندارد IEC 61439-1
 • نوع جریان و فرکانس
 • ولتاژ نامی عایق (Ui ) و ولتاژ های نامی عملکرد ( Ue ) اگر آنها متفاوت باشند
 • ولتاژ تحمل ایمپالس نامی (Uimp ) اگر آنها نشان داده شوند
 • ولتاژ مدارهای کمکی در صورت لزوم
 • محدودیت های عملیاتی
 • جریان نامی (در آمپر) هر مدار
 • مقاومت در برابر جریانهای اتصال کوتاه:
  • جریانRMS آینده  (بر حسبkA)
  • جریان قابل تحمل کوتاه مدت (lcw بر حسب kA) و
 • حداکثر جریان مجاز (Ipk بر حست kA)
 • درجه حفاظت IP
 • اقدامات کلاسI یا کلاس ii برای محافظت از مردم
 • اتصال واحد عملیاتی (ثابت، با ترمینال های در جلو، با ترمینال ها در عقب، کشویی، اتصال شونده به صورت پریز مانند)
 • نحوه جدا کننده داخلی
 • شرایط عملیاتی اگر نسبت به شرایط مرسوم متفاوت هستند (فرسایش، گرمسیری و یا جو گرد و خاکی) ،
 • نوعسیستم ارت نول
 • ابعاد (ارتفاع x عرض x عمق)
 • قسمت های رسانا در معرض

منابع:

 1. Enclosures and assembly certification by Legrand
 2. Construction and certification of assemblies in accordance with IEC 61439-1 & 2
novin-admin
ارسال دیدگاه